ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การมาของพระเยซูสู่โลกนี้สอดคล้องกับที่พระเจ้าสำแดงให้เห็นพระองค์เองในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระเจ้าเป็นผู้อยู่ในที่สูงและเป็นผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นผู้ชอบธรรมและสง่างาม แต่พระเจ้าทรงรักคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาหาพระองค์ คนที่รู้ว่าพวกเขาต้องการความรักและพระคุณของพระองค์ สำหรับผู้ที่แสวงหาพระองค์ด้วยความรักและควายำเกรง พระเจ้าจะมีการฟื้นฟูมาสู่จิตวิญญาณและจิตใจ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่ทรงรักและช่วยเหลือข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู พระบิดา ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ด้วยวิธีที่มีพลังมากขึ้น และขอทร ฟื้นฟูจิตใจของข้าพระองค์ และให้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ร้อนรนที่จะทำงานเพื่อพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น