ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ศัตรูของพระเยซูได้พยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกที่จะจับประองค์ แต่ในพระธรรมยอห์นเตือนเราย้ำแล้วย้ำอีกว่าไม่มีใครสามารถจับพระเยซูได้ จนกว่าพระองค์จะยอมมอบให้จับเอง พระเยซูทำตามเวลาของพระเจ้าและเชื่อฟังน้ำพระทัยพระบิดาอย่างรอบคอบ ดังนั้นเราสามารถรู้ด้วยความมั่นใจได้เลยว่าเมื่อพระเยซูตาย พระองค์ทำเช่นนั้นเพื่อไถ่เราและพระองค์ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่มีอำนาจพอที่จะปกป้องตัวเอง ความตายของพระเยซูคือการเสียสละด้วยความสมัครใจเป็นชัยชนะจากการเชื่อฟังและทำตามพระประสงค์ของพระบิดา ที่พระองค์ยอมให้อยู่เหนือความต้องการของพระองค์เอง พระองค์เชื่อฟังและเราก็ได้รับความรอดพระองค์เสียสละพระองค์เอง เพื่อให้พระเจ้ารับเราเข้ามาในครอบครัวของพระองค์

คำอธิษฐาน

องค์พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์ให้เกียรติพระบิดาและเชื่อฟังและทำตามเวลาของพระบิดาในชีวิตของพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์เลือกที่จะสิ้นพระชนม์พื่อไถ่ข้าพระองค์จากความบาป ขอบพระคุณพระบิดาที่ทรงสำแดงความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญ่โดยที่พระองค์ต้องเสียสละอย่างมากมาย ขอให้ข้าพระองค์รู้อย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าและความสำคัญของตัวเองในสายของพระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อที่จะไถ่และรับเลี้ยงข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น