ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยู่ในยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เห็นความสำคัญของเรื่องสิทธิ์ "มันเป็นสิทธิ์ของฉันที่จะ ___." ลองเติมคำในช่องว่างดูนะครับ แต่เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกของพระเจ้า เราได้รับสิทธิ์โดยพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าต้องจ่ายในราคาที่สูงเพื่อให้สิทธิ์นี้แก่เรา พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ ได้ใช้ชีวิต สิ้นพระชนม์ และได้รับทำให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย เราได้รับพระคุณนี้โดยความเชื่อ พระเจ้าช่วยให้เราเกิดใหม่เมื่อเราไว้วางใจในพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า และเรารับบัพติศมาและเกิดใหม่ผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 3: 3-7; ทิตัส 3: 3-7) การที่จะบังเกิดจากพระเจ้า บังเกิดจากเบื้องบน บังเกิดใหม่ "อีกครั้ง" เป็นของขวัญของการรับเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้า และทำให้เรามีสิทธิ์ของทายาทในบ้านของพระเจ้า (กาลาเทีย 3: 26-4: 7)

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการให้ข้าพระองค์มีส่วนในครอบครัวของพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล ลักษณะ ความเมตตา ความบริสุทธิ์ ความเห็นอกเห็นใจ ความชอบธรรม และความรักของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นเหมือนพระองค์ พระบิดา ดังนั้น เช่นเดียวกับที่ข้าพระองค์บังเกิดใหม่ในครอบครัวของพระองค์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ในวันนี้เพื่อที่ข้าพระองค์จะแสดงให้เห็นลักษณะของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำและพูดในวันนี้ อธิษฐานในนามของพี่ชายของข้าพระองค์ องค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น