ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แนวคิดทั้งสองอย่างนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกัน หรืออย่างน้อยก็คือไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย ในด้านหนึ่งคือ พระนามของพระเจ้ายิ่งใหญ่ในที่ที่ไม่ยั่งยืน เราเรียกว่าโลกแต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงมีสง่าราศีบนสวรรค์ ความขัดแย้งของสองโลกนี้แสดงให้เห็นชัดเจนในสมัยของอิสราเอล พวกเขาเห็นชัดทั้งในชีวิต ความตาย และการฟื้นขึ้นมาของพระเยซู และสิ่งนี้จะเป็นสง่าราศีในเรา ผู้ที่วันหนึ่งจะเข้ามีส่วนในพระสิริของพระเจ้าในสวรรค์ เพราะเราประกาศพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์บนโลกนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาของพระเยซู ว่าเมื่อข้าพระองค์ถวายเกียรติแด่พระองค์และยอมรับพระองค์ในโลกนี้ พระองค์จะให้เกียรติข้าพระองค์และเรียกชื่อของข้าพระองค์ต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ต้องยืนต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น