ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สรรเสริญพระเจ้า เราเป็นอิสระจากกฎ และสามารถใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้า โดยอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณสำหรับความเมตตาและพระคุณของพระองค์ สรรเสริญพระองค์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับการเสียสละอย่างมากล้นเพื่อที่จะนำการให้อภัยมาสู่ข้าพระองค์ ขอให้พระสิริและพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ สำหรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่นำข้าพระองค์ให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ให้เป็นเหมือนพระองค์ องค์เจ้าชีวิตผู้ทรงครอบครอง ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น