ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอ่านข้อนี้ในธรรมศาลาที่เมืองนาซาเร็ธ เพื่ออธิบายถึงงานของพระองค์ (ลูกา 4) พระองค์มาเพื่อประกาศข่าวดี มาเพื่อรักษาจิตใจที่แตกสลาย มาเพื่อประกาศเสรีภาพให้กับเชลย มาเพื่อประกาศความเมตตาของพระเจ้า และเพื่อปลอบโยนคนที่เศร้าโศก ถ้าพระเยซูส่งเรามาในโลกเหมือนอย่างที่พระบิดาส่งพระองค์มา (ยอห์น 20:21-23) เราก็ควรจะทำเช่นเดียวกับพระองค์ใช่ไหมครับ

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ ผ่านทางอำนาจและสติปัญญาของพระวิญญาณ ซึ่งทำงานในข้าพระองค์ ให้ข้าพระองค์เห็นคนที่พระองค์นำมาเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้แบ่งปันความเมตตา การปลดปล่อยและการปลอบโยนของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น