ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าให้ของขวัญแก่เราสองอย่าง เพื่อเติมเต็มเราให้ถึงความชอบธรรมแห่งกฎ แต่เป็นสิ่งซึ่งกฎเองไม่สามารถให้เราได้ อย่างแรกคือ พระเจ้าให้เครื่องถวายบูชาไถ่บาปที่ไร้ตำหนิแก่เรา คือพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์เจ้า เพื่อให้อภัย เพื่อชำระและไถ่เราจากความบาปของเรา อย่างที่สองคือ พระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเราในการที่จะเป็นในแบบที่พระเจ้าต้องการ ในพันธฉบับสัญญาใหม่ พระเจ้าให้เราในสิ่งที่หนังสือกฎของโมเสสและผู้พยากรณ์บอกไว้ก่อนแล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น สรรเสริญพระเจ้าสำหรับแผนงานของพระองค์ พระสัญญาของพระองค์ และของขวัญจากพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดาในสวรรค์ สำหรับความเมตตากรุณาที่หาที่เปรียบไม่ได้ และพระคุณของพระองค์ที่ให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุด พระบุตรอันเป็นที่รักและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น