ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารู้ว่าพระเจ้าได้จ่ายค่าไถ่อันสูงลิ่วเพื่อยกโทษให้กับเราผ่านทางพระเยซู ถ้าพระองค์ยอมทุ่มสุดตัวขนาดนั้นเพื่อจะได้ยกโทษให้กับเรา แล้วคิดว่าพระองค์จะหวงแหนสิ่งที่ดี ถูกต้องและบริสุทธิ์ไปจากเราหรือ ดังนั้นถ้าบางทีดูเหมือนพระเจ้าตอบว่า "ไม่" ก็ให้รู้ไว้เลยว่าพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของเราและเห็นแก่ความเป็นนิรันดร์ของคนที่เราอธิษฐานเผื่อนั้น พระองค์ตั้งใจที่จะอวยพรเราไม่ใช่ทำร้ายเรา พระองค์อยากปลดปล่อยเราและอวยพรเรา พระองค์มุ่งมั่นที่จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุด (โรม 8:28) ด้วยการเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระบุตรที่รักของพระองค์มากขึ้น (โรม 8:29)

Thoughts on Today's Verse...

We know God paid a high price to redeem and forgive us in Jesus. If he has gone to such great lengths to purchase our pardon, what will he refuse us that is good, right and holy? So if God answers our prayers "No!" then it is for our good and the eternal well being of those for whom we've prayed. His intent is to bless, not wound. His desire is to redeem and bless. His commitment is to work things out for our ultimate good (cf. Rom. 8:28) as he is transforming us to be more like his beloved Son (Rom. 8:29).

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ายอมรับว่าบางครั้งก็ไม่มีความอดทนและรู้สึกผิดหวัง เมื่อไม่ได้ตามที่อธิษฐานขอ โปรดทำให้จิตใจที่ขี้สงสัยสงบเยือกเย็นลง โปรดเตือนจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ระลึกถึงความเมตตาอันเปี่ยมล้นของพระองค์เสมอ โปรดปลอบโยนและให้ความมั่นใจในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าพระองค์ต้องการที่จะอวยพรและเมตตาข้าพเจ้า แม้ในยามที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าพระองค์ยอมปล่อยให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระองค์จะทำทุกอย่างให้เกิดผลดีแก่ข้าพเจ้าและเพื่อสง่าราศีของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, I confess that I am sometimes impatient and disappointed when my prayers do not seem to get the response I desire. Please calm and quiet my doubting heart. Please remind my spirit of your rich grace. Bring your comfort and assurance through the ministry of your Holy Spirit to my human spirit. I do believe that you want to bring me your blessing and grace, so while I may not always understand the bad things that happen in my life, I do trust that you are at work to make them all work for my good and your glory. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:31-32

ความคิดเห็น