ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสและเอลียาห์ปรากฎตัวอยู่กับพระเยซูที่ "ภูเขาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ต่อหน้าสาวกคนสนิทของพระเยซู นับเป็นเกียรติที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่เป็นชาวยิวที่ซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าอยากให้พวกเขารู้ว่าแม้ว่าโมเสสและเอลียาห์จะเป็นคนสำคัญ แต่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ พระคำของพระบุตรมีอำนาจสูงสุดและเป็นความจริงที่เป็นมาตรฐานของพระประสงค์ของพระเจ้า ถ้าเราจะได้รับการฟื้นฟู สร้างขึ้นใหม่ และการรักษา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการฟัง และเชื่อฟังพระบุตรของพระเจ้า องค์พระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์หิวกระหายในพระคำของพระเยซู ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์จะไม่เพียงแต่เข้าใจพระคำเหล่านั้นเท่านั้น แต่ยังใช้ชีวิตตามนั้นด้วย ข้าพระองค์ต้องการให้ชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เหมือนที่พระเยซูได้ทำ ขอทรงให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ที่ข้าพระองค์ต้องตัดสินใจและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพระคุณและการเชื่อฟัง อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น