ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสและเอลียาห์ได้มาปรากฎตัวอยู่กับพระเยซูที่ "ภูเขาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ต่อหน้าต่อตาสาวกคนสนิทของพระเยซู นี่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับพวกเขาที่เป็นชาวยิวที่ซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าอยากให้พวกเขารู้ว่า ไม่ว่าโมเสสและเอลียาห์จะเป็นคนสำคัญแค่ไหนก็ตาม แต่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่เป็นลูกของพระองค์ พระคำของพระบุตรมีอำนาจสูงสุดและเป็นความจริงเดียวที่พระเจ้ายอมรับ ถ้าเราอยากจะได้รับการฟื้นฟู การสร้างขึ้นใหม่ และการเยียวยารักษา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการฟัง และเชื่อฟังพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Moses and Elijah appeared with Jesus on the "Mount of Transfiguration" before Jesus' closest disciples. This was the ultimate honor for them as faithful Jews. God, however, wanted them to know that as important as Moses and Elijah are, only Jesus is his Son. His Son's words are the ultimate authority and the bottom-line truth of God's will. If we are to be refreshed, renewed, and restored, we must begin by listening to and obeying God's Son and our Lord, Jesus Christ.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าหิวกระหายในพระคำของพระเยซู โปรดช่วยข้าพเจ้า ที่จะไม่ใช่แค่เข้าใจพระคำนั้นแต่ให้ใช้ชีวิตตามพระคำนั้นด้วย ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตการงานของข้าพเจ้าเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เหมือนที่พระเยซูได้ทำ โปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้าในวันนี้ ที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเลือกและเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก อย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้วยพระคุณและการเชื่อฟัง อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

My Prayer...

Righteous Father, please give me a holy hunger for the words of Jesus. Help me as I seek to not only understand them, but also live them. I want to make honoring you my life's work just as it was his. Please give me wisdom today, as I seek to make decisions and face difficult circumstances with integrity, grace, and obedience. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 17:5

ความคิดเห็น