ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสและเอลียาห์ได้มาปรากฎตัวอยู่กับพระเยซูที่ "ภูเขาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ต่อหน้าต่อตาสาวกคนสนิทของพระเยซู นี่ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับพวกเขาที่เป็นชาวยิวที่ซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าอยากให้พวกเขารู้ว่า ไม่ว่าโมเสสและเอลียาห์จะเป็นคนสำคัญแค่ไหนก็ตาม แต่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่เป็นลูกของพระองค์ อิมมานูเอล พระเจ้าสถิตกับเรา (มธ 1:23; ยอห์น 1:1-18; ฮีบรู 1:1-3 ) พระเจ้า อยากให้เราที่เป็นศิษย์ของพระเยซูในยุคนี้ รู้ว่า พระคำของพระบุตรมีอำนาจสูงสุดและเป็นความจริงเดียวที่พระเจ้ายอมรับ ถ้าเราอยากจะได้รับการฟื้นฟู การสร้างขึ้นใหม่ และการเยียวยารักษา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการฟัง และเชื่อฟังพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าหิวกระหายในพระคำของพระเยซู โปรดช่วยข้าพเจ้า ที่จะไม่ใช่แค่เข้าใจพระคำนั้นแต่ให้ใช้ชีวิตตามพระคำนั้นด้วย ข้าพเจ้าอยากให้ชีวิตการงานของข้าพเจ้าเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เหมือนที่พระเยซูได้ทำ โปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพเจ้าในวันนี้ (a) ที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะเลือกและเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก อย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้วยพระคุณและการเชื่อฟัง (b) ที่ข้าพเจ้าจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติให้กับพระเยซู ผู้ชอบธรรม เต็มไปด้วยความเมตตาปรานี และสัตย์ซื่อ มั่นคงในความรักที่มีต่อพวกข้าพเจ้า อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น