ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตคุณ คุณทำงานเพื่ออะไร เพื่อเจ้านาย เพื่อจะเลื่อนขั้น อยากมีความสำคัญ หรือรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงเมื่อทำงาน แต่สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ถาวร เพราะคนอื่นอาจจะมาได้งานเราไปก็ได้ หรือเราอาจจะไม่ได้ทำงานนี้ต่อไป มีเพียงสิ่งที่พระเยซูให้เราเท่านั้นที่จะคงอยู่อย่างแท้จริง และมาจากพระคุณของพระเจ้า ดังนั้น คุณจะลงทุนอย่างเต็มที่มากขึ้นในการที่จะมีชีวิตนิรันดร์อย่างไรครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้า ขอทรงให้ความคิดของข้าพระองค์กระจ่าง เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าข้าพระองค์ทำงานเพื่ออะไรในชีวิต ขอทรงช่วยข้าพระองค์หาทางที่ทุ่มเท เวลาและเงินของข้าพระองค์ ในสิ่งที่เป็นนิรันดร์ พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ต้องสารภาพว่าข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ ที่จะเห็นความสำคัญของตัวเองในสายสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่ใช่ในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำหรือประสบความสำเร็จ ขอทรงโปรดยกโทษและเสริมสร้างข้าพระองค์ที่จะมุ่งมั่นแสวงหาพระองค์เหนือกว่าสิ่งอื่นใด อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น