ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราให้คนอื่นเห็นว่าใครเป็นเจ้าของชีวิตของเราโดยวิธีการใช้ชีวิตของเรา เราแสดงสายสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาโดยการใช้ชีวิตตามลักษณะของพระองค์ ดังนั้น ให้เราใช้ชีวิตตามอย่างพระวิญญาณกันนะครับ เชื่อฟังพระคำที่พระวิญญาณดลใจ และทำตามที่พระวิญญาณนำ เพื่อที่เราจะแสดงและแบ่งปันพระเยซูในคำพูดและการกระทำของเราได้

Thoughts on Today's Verse...

We show who is in control in our lives by the way we live! We show our relationship to the Father by living with his character in our world. So let's live under the control of the Spirit — obeying the Spirit's inspired Word and following the Spirit's lead — so we can show and share Jesus in what we say and do!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงช่วยให้คนอื่นเห็นความสวยงาม พระคุณ และความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ผ่านทางข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สำแดงว่าพระองค์ทรงครอบครอง สำแดงพระคุณ และผลแห่งพระวิญญาณในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในทุกๆวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Dear Father, please help the beauty, grace, and holiness of Jesus to be seen in me. May my life show the control, grace, and fruit of the Holy Spirit in all I do today and every day. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:9

ความคิดเห็น