ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราให้คนอื่นเห็นว่าใครเป็นเจ้าของชีวิตของเราโดยวิธีการใช้ชีวิตของเรา เราแสดงสายสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาโดยการใช้ชีวิตตามลักษณะของพระองค์ ดังนั้น ให้เราใช้ชีวิตตามอย่างพระวิญญาณกันนะครับ เชื่อฟังพระคำที่พระวิญญาณดลใจ และทำตามที่พระวิญญาณนำ เพื่อที่เราจะแสดงและแบ่งปันพระเยซูในคำพูดและการกระทำของเราได้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงช่วยให้คนอื่นเห็นความสวยงาม พระคุณ และความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ผ่านทางข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สำแดงว่าพระองค์ทรงครอบครอง สำแดงพระคุณ และผลแห่งพระวิญญาณในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำในทุกๆวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น