ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สัญญาเหล่านี้มีให้กับคนที่นมัสการพระเจ้าที่แท้จริง (สดุดี 84) คนนมัสการพระเจ้าคนนี้ชื่นชมยินดีที่จะอยู่ใกล้พระเจ้า และอยากที่จะอยู่กับพระเจ้าในเวลาที่เขาไม่สามารถอยู่ได้ คนนมัสการคนนี้วางใจในพระเจ้าอย่างเต็มที่ว่าพระองค์เป็นแหล่งของกำลัง ความหวัง ชัยชนะ และความชื่นชมยินดี พระเจ้าได้ให้สัญญาอันเหลือเชื่อกับคนที่นมัสการพระองค์นี้ เช่นเดียวกันกับในโรมบทที่ 8 ข้อ 28 พระเจ้าทำให้ทุกอย่างเกิดผลดี "สำหรับคนที่รักพระองค์ พวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าเรียกตามแผนงานของพระองค์" "ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับพระบุตร" พระองค์ไม่หวงแม้แต่พระบุตรของพระองค์เอง (โรม 8:32) ทำไมน่ะหรือครับ เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรา พระองค์เป็นดวงอาทิตย์ และเป็นโล่กำบัง พระองค์เทพระคุณและสง่าราศีมาให้กับเรา และพระองค์ไม่หวงสิ่งดีๆกับเราเลย

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์จะขอบคุณพระองค์ได้อย่างไร พระองค์ทรงเทพระคุณของพระองค์มาให้กับข้าพระองค์ในพระเยซู พระองค์ได้สัญญาเรื่องชัยชนะและสวรรค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีส่วนในสง่าราศีของพระองค์ ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีที่รู้ว่าพระองค์อยากที่จะอวยพรข้าพระองค์ พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ซื่อสัตย์ตามที่พระองค์ต้องการ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น