ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้แค่ให้กำลังเราตอนนี้เท่านั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ค้ำประกัน (2 โครินทร์ 1:22 ; 5:5) และความมั่นใจว่าเราจะได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้า (1 ยอห์น 3:1-2) และร่วมแบ่งปันในสง่าราศีของพระองค์ (โคโลสี 3:1-4) พระวิญญาณอยู่ในเราและสัญญาว่าเราจะมีชีวิตนิรันดร์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระบิดาแห่งชนชาติทั้งปวง ขอบพระคุณสำหรับการรับรองว่าพระองค์จะทำงานภายในข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้ข้าพระองค์ฟื้นขึ้นด้วยอำนาจของพระวิญญาณ เพื่อให้เราได้ร่วมกับพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น