ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิต อนาคตและแผนงานของเราอยู่ในมือของพระเจ้า นี่เป็นความจริงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังเป็นรากฐานของความสุขและความสดชื่นของเรา เมื่อเราอยู่ด้วยกัน ลองคิดสักนิดนะครับ: การมาอยู่ร่วมกันของเราแต่ละคน และงานพันธกิจของเราที่ทำด้วยกัน ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำของพระคุณพระเจ้าที่ให้เรามีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในพระพรของพระเจ้าและความสุขของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับที่ทรงมีส่วนร่วมโดยตรงในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ การทรงนำของพระคำของพระองค์ และปัญญาของคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้มีความหมายในชีวิตของข้าพระองค์อย่างลึกซึ้ง และให้กำลังข้าพระองค์ในการรับใช้เพื่อแผ่นดินของพระองค์ ขอทรงโปรดให้ความรู้สึกถึงพระคุณและความชื่นชมยินดีอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เมื่อข้าพระองค์อยู่กับพี่น้องคริสเตียนที่ไหนก็ตาม ข้าพระองค์รู้ว่าสมาชิกที่มีค่าเหล่านี้ในครอบครัวของพระองค์ไม่ใช่แค่คนที่บังเอิญมารู้จักกัน แต่เป็นการเตือนให้ข้าพระองค์ระลึกถึงว่าพระองค์​ต้องการที่จะอวยพรข้าพระองค์และฟื้นฟูลูกๆ ของพระองค์ด้วยการสถิตย์อยู่ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น