ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือตราประทับบนเรา พระวิญญาณอยู่ในเราและการอยู่ด้วยของพระองค์หมายถึงว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้า พระวิญญาณทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น พระวิญญาณช่วยให้เราแสดงให้เห็นลักษณะของพระคริสต์ คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดี ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน และความซื่อสัตย์ พระวิญญาณช่วยเราในการอธิษฐาน เวลาที่เราเสียใจและไม่รู้ว่าจะพูดอะไร พระวิญญาณเติมเราด้วยฤทธิ์อำนาจเมื่อเรานมัสการ นอกจากนี้พระวิญญาณยังยืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นของพระองค์ อนาคต การอวยพระพร และพระคุณของพระองค์ก็เป็นของเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณมากสำหรับการอยู่ในข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับที่ยืนยันถึงความรัก การอยู่ด้วย อำนาจ และการทรงนำของพระองค์เมื่อข้าพระองค์ต้องตัดสินใจและเจอปัญหาในแต่ละวัน พระบิดา ข้าพระองค์ขอมอบใจข้าพระองค์ให้แด่อำนาจและพระคุณแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวิญญาณ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์พัฒนาลักษณะที่เป็นแบบพระองค์และแสดงความเมตตามากขึ้นในแต่ละวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น