ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งคำอธิษฐานของเราเหมือนจะไม่อยู่กับร่องกับรอย บางครั้งเราก็ปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเรา ทำให้คำอธิษฐานไม่ได้ออกมาจากใจ ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามั่นใจว่าพลังแห่งการอธิษฐานของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของเรา แต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระองค์ที่ให้เราโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งข้าพระองค์วางใจได้แน่นอนว่าพระองค์จะได้ยินทุกคำของข้าพระองค์ ทุกความคิดของข้าพระองค์ และจิตใจของข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์อธิษฐาน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น