ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน เราไม่ได้แค่ถูกชำระโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น แต่ถูกเติมเต็มโดยพระวิญญาณด้วย ยอห์นบอกว่าสิ่งนี้เป็นการที่พระเจ้าทรงเจิมเรา พระวิญญาณช่วยให้เรารู้จักความจริงเกี่ยวกับพระเยซู และช่วยให้เราไม่โดนหลอกไปกับการสอนที่ผิดๆ ความจริงหลักๆ เกี่ยวกับลักษณะของพระเยซูคือพระองค์เป็นทั้งมนุษย์จริงๆ และเป็นพระเจ้าด้วย พระเยซูอยู่กับเรา และมีเป็นเหมือนเราด้วยคือทรงเป็นมนุษย์ที่ต้องเจอกับความทุกข์ยาก พระวิญญาณช่วยให้เรารู้ว่าเราอยู่ในพระเยซูเมื่อเรายึดมั่นในความจริงสองข้อนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูมาช่วยข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ยึดมั่นในความรู้สึกลึกๆ ที่ข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณพระเยซูในสิ่งที่พระองค์เคยเป็น เป็นอยู่ หรือกำลังจะเป็น ขอบพระคุณที่ส่งพระวิญญาณมาช่วยข้าพระองค์ให้ยึดมั่นในความจริงเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น