ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้แค่ชำระเราเท่านั้น แต่พระวิญญาณยังสถิตอยู่ในตัวเราด้วย ยอห์นบอกว่านี่เป็นการเจิมจากพระเจ้า พระวิญญาณช่วยให้เรารู้จักความจริงเกี่ยวกับพระเยซู และช่วยให้เราไม่ให้โดนหลอกไปกับคำสอนที่ผิดๆ ที่บิดเบือนความจริงสองอย่างของพระเยซูไป นั่นก็ คือพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้าที่สถิตกับเรา และเป็นมนุษย์เหมือนกับเราด้วย เราติดสนิทกับพระเยซูเมื่อเรายึดมั่นในความจริงสองข้อนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบคุณที่ส่งพระเยซูมาช่วยกู้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้ทิ้งความรู้สึกที่น่าทึ่งนี้ และซาบซึ้ง ในทุกสิ่งที่พระเยซูเป็นหรือทำทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่จะมาถึง ขอบคุณที่ส่งพระวิญญาณมาช่วยข้าพเจ้าให้ยึดมั่นในความจริงเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อธิษฐานและขอบคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น