ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่บ่อยครั้งเราพูดว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราก็ยังพบด้วยว่าเป็นการง่ายที่เราจะเพิกเฉยต่อเสียงของพระองค์ ให้เรามาทำสัญญากันดีกว่าครับ ว่าเราจะอ่านหนังสือพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) ให้จบก่อนสิ้นปี และเวลาที่เราอ่านให้ทำเหมือนกับว่าเราแสวงหาจิตใจของพระเยซูและขอพระเจ้าที่จะช่วยเราให้รู้จักพระองค์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงอยู่กับข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์แสวงหาพระเยซู โดยการอ่านพระคัมภีร์ที่บริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์ให้ดีมากขึ้นและเชื่อฟังพระคำของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า และบุตรมนุษย์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น