ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การมาของพระเยซูได้เติมเต็มพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในหนังสืออิสยาห์ (มัทธิว 4:15-16; ลูกา 1:79) ให้คุณมองแสงไฟที่ถนนในเวลากลางคืนและจดจำภาพนั้นไว้ เอาไว้เตือนเราให้ทำสองสิ่งคือ ให้ขอบคุณพระเจ้าที่ส่งแสงสว่างของพระองค์ และให้เราตั้งใจที่จะเป็นแสงสว่างให้กับคนที่เรารู้จัก

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รักและเป็นนิรันดร์ ขอบคุณพระองค์สำหรับที่ทรงส่องสว่างในชีวิตของข้าพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซู ขอทรงช่วยให้คำพูดและการกระทำของข้าพระองค์เป็นการอวยพระพรแก่คนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ เพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นแสงแห่งพระคุณของพระองค์และความรอดที่พระเยซูนำมาให้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น