ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เราขอพระเจ้าที่จะช่วยเราให้มองคนในแบบที่พระเยซูมอง เพื่อที่เราจะเห็นว่าพวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าต้องทำงานในชีวิตพวกเขา แล้วงานของพระเจ้าที่ว่าคืออะไรหรือครับ ก็คือที่พระเยซูตอบว่า ให้เชื่อในผู้ที่ส่งพระองค์มา (ยอห์น 6: 28-29)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้มองคนรอบข้างให้เหมือนอย่างที่พระเยซูมอง ข้าพระองค์อยากเห็นพระองค์ทำงานในชีวิตของพวกเขา ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์อดทนกับคนที่หยาบคาย อ่อนโยนกับคนที่เจ็บปวด และกล้าหาญในการที่จะพูดข่าวดีเรื่องพระเยซูให้คนที่พร้อมที่จะรับฟัง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น