ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ให้เราขอพระเจ้าที่จะช่วยให้เรามองคนในแบบที่พระเยซูมอง เพื่อเราจะได้เห็นว่าพวกเขาก็จำเป็นต้องยอมรับงานของพระเจ้าเหมือนกัน แล้วงานของพระเจ้าคืออะไร พระเยซูตอบคำถามนี้ว่า งานของพระเจ้าก็คือ "ให้เชื่อในผู้นั้นที่พระเจ้าส่งมา" ก็คือให้เชื่อในพระเยซูนั่นเอง (ยอห์น 6: 28-29)

Thoughts on Today's Verse...

Let's ask God to help us view people through the eyes of Jesus so that we will see them as people in whom the work of God needs to be done. And just what is this work of God? Well, Jesus answered that question this way: To believe in the One he has sent! (John 6:28-29)

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามองคนรอบข้างอย่างที่พระเยซูมอง ข้าพเจ้าอยากเห็นงานของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพวกเขาด้วย ดังนั้นโปรดให้ข้าพเจ้าอดทนกับคนที่หยาบคาย อ่อนโยนกับคนที่เจ็บปวด และกล้าสอนคนที่พร้อมจะรับฟังข่าวดีของพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

My Prayer...

Father, please help me see the people around me as Jesus does. I want to see your work done in their lives, so please give me patience with those who are rude, tenderness with those who are hurting, and boldness with those who are ready to hear the Good News of Jesus. In the name of Christ Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 9:3

ความคิดเห็น