ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลไม่ได้แค่พูดตามทฤษฎีหรือหลักการเท่านั้น เมื่อตอนที่เขาสอนเกี่ยวกับว่าคริสตจักรเป็นร่างกายของพระคริสต์​ เพราะคริสตจักรก็คือการทรงอยู่ของพระองค์ เป็นร่างกายของพระองค์ในโลกนี้ อะไรที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มคนในคริสตจักร ก็ถือว่าเกิดขึ้นกับพระเยซูด้วย อะไรที่เกิดขึ้นคริสเตียนแต่ละคนก็ถือว่าเกิดขึ้นกับพระผู้ช่วยให้รอดด้วย โลกเห็นพระเยซูผ่านทางเรา จริงดังข้อความที่กล่าวว่า องค์พระเยซูองค์เดียวที่คนทั้งหลายจะเห็นในวันนี้ คือองค์พระเยซูที่พวกเขาเห็นผ่านคุณและผม

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดให้คนมองเห็นความสวยงาม ความรัก และความบริสุทธิ์ขององค์พระเยซูผ่านตัวข้าพระองค์ ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์มากขึ้นด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน (จากเพลงโดย อัลเบิร์ต ดับเบิลยู ที ออสบอร์น)

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น