ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดสุดท้าย! คำพูดสุดท้ายของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย ... คำพูดสุดท้ายของคนที่รักเมื่อข้างเตียงของคนที่กำลังจะตาย ... คำพูดสุดท้ายของเพื่อนก่อนที่จะย้ายไปยังสถานที่ที่ห่างไกล ... การจะพูดคำพูดสุดท้ายเหล่านี้ ต้องเลือกด้วยความระมัดระวังเพราะคำเหล่านี้มีผลกระทบในระยะยาว คำพูดสุดท้ายของพระเยซูเป็นคำสั่งให้เราก้าวเดินไป "ไปทำให้คนทุกชาติมาเป็นศิษย์ของเรา" พระองค์ย้ำ "คุณต้องไปในที่ที่พวกเขาอยู่ ให้เขารับบัพติศมา แล้วสอนพวกเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราได้สั่งไว้" คำเหล่านั้นเข้าใจได้ไม่ยาก ดังนั้นเราจะทำอย่างไรในการเชื่อฟังคำสั่งสุดท้ายเหล่านั้น

Thoughts on Today's Verse...

Last words! The last words of a parent to a child leaving for college... The last words of a loved one at the bedside of someone dying... The last words of a friend before moving to a distant place... These last words are chosen with care because they leave a lasting impact. Jesus' last words are our marching orders. "Go make disciples of all peoples! To do this," he emphasized, "you must go where they are, baptize them, and then teach them to do what I taught you to do." The words are not hard to understand, so what are we doing about obeying those last commands?

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความหวังของทุกชนชาติ ขอทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์ทำให้ใจของข้าพระองค์ร้อนรนที่จะแบ่งปันความเมตตาของพระองค์กับคนอื่น ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความรู้สึกสบายๆ ของตัวเอง และขอทรงเรียกข้าพระองค์เข้าสู่พระคุณที่ยิ่งใหญ่และเสียสละของพระองค์ เพื่อที่จะสามารถช่วยให้ผู้อื่นมารู้จักกับพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father from whom all peoples derive their hope, use your Spirit to rouse within me a passion to share your grace with others. Nudge me out of my safety zone and call me into your empowering and sacrificial grace so that I can help others come to know you. In the saving name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 28:18-20

ความคิดเห็น