ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดสุดท้าย! คำพูดสุดท้ายของพ่อแม่ที่มีต่อลูกที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัย ... คำพูดสุดท้ายของคนที่รักเมื่ออยู่ข้างเตียงของคนที่กำลังจะตาย ... คำพูดสุดท้ายของเพื่อนก่อนที่จะย้ายไปยังสถานที่ที่ห่างไกล ... การจะพูดคำสุดท้ายเหล่านี้ ต้องเลือกด้วยความระมัดระวังเพราะคำเหล่านี้มีผลกระทบในระยะยาว คำพูดสุดท้ายของพระเยซูเป็นคำสั่งให้เราก้าวเดินต่อไป "ไปทำให้คนทุกชาติมาเป็นศิษย์ของเรา "พระองค์ย้ำ "คุณต้องไปในที่ที่พวกเขาอยู่ ให้เขารับบัพติศมา แล้วสอนพวกเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราได้สั่งไว้" คำเหล่านั้นเข้าใจได้ไม่ยาก แต่จะทำอย่างไรที่จะเชื่อฟังคำสั่งสุดท้ายเหล่านั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความหวังของชนทุกชาติ โปรดใช้พระวิญญาณของพระองค์ที่จะกระตุ้นข้าพเจ้าให้มีใจร้อนรนที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับคนอื่น โปรดผลักดันข้าพเจ้าออกจากโลกส่วนตัว เข้าสู่พระคุณที่ยิ่งใหญ่อันเสียสละยิ่งของพระองค์ เพื่อจะได้ช่วยให้คนอื่นมารู้จักกับพระองค์ อธิษฐานในนามแห่งการช่วยกู้ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น