ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางคนไม่ยอมที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้ช้าลง จริงๆแล้วก็เกือบทุกเรื่องนะครับ เมื่อเราสนใจแต่ "เรื่องมากมายของเรา" และมัวแต่วุ่นวายกับแผนงานของเราเอง องค์เจ้าชีวิต ผู้เลี้ยงแกะของเรา จะทำให้เราช้าลงและให้เราพัก พระองค์รู้ว่าเราต้องการพักผ่อน ฟื้นฟูและเสริมกำลัง พระองค์ช่วยเราและบางครั้งก็ทรงช่วยเราหา "ทุ่งหญ้าเขียวขจี" และ"ลำธารที่สงบเงียบ" ด้วย พระองค์นำเราไปในทางชอบธรรมและบริสุทธิ์ของพระองค์ เมื่อเราพักผ่อนและมีกำลังแล้ว น่าสนใจใช่ไหมครับที่พระเจ้าให้พระคุณในชีวิตเราก่อนและตามด้วยสง่าราศีในพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Some of us won't slow down for anything! Well, almost anything. When we get "too full of ourselves" and too caught up in our own plans, the LORD, our Shepherd, slows us down and makes us lie down. Our Shepherd knows we need rest, nourishment, and refreshment and helps us, yes and even sometimes makes us, find "green pastures" and "still waters." He then leads us in the direction of his righteousness and holiness once we are rested and refreshed. Isn't it interesting that God's order for our life is always grace and then glory.

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่ทำให้ชีวิตที่วุ่นวายของข้าพระองค์ช้าลง และทรงนำข้าพระองค์ไปเพื่อฟื้นฟู พักผ่อน และเสริมกำลังขึ้นใหม่ ข้าพระองค์ไว้วางใจว่าพระองค์จะทำให้ข้าพระองค์เติบโตขึ้น เป็นคนชอบธรรมตามลักษณะของพระองค์มากขึ้น ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ทำตัวยุ่งวุ่นวายจนไม่ได้ยินเสียงของพระองค์หรือตอบสนองต่อพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for slowing down my frantic life and leading me to times of refreshment, rest, and nourishment. I trust that you will lead me to what I need as you mature me to have more and more of your righteous character. Please forgive me for getting too busy to hear your voice and to respond to your grace. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 23:2-3

ความคิดเห็น