ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเชื่อฟังใครในชีวิตของคุณ เราได้ยินเสียงต่างๆมากมาย แต่เราติดตามได้แค่เสียงเดียว แล้วคุณจะฟังเสียงของใคร ตอนที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม ค่านิยม จริยธรรม และอุปนิสัย ใครที่เราควรจะฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิต ความตาย ความรอดและความบาป พระเจ้าบอกอย่างชัดเจนว่า ให้เราเชื่อฟังพระบุตรของพระองค์​คือพระเยซูนั่นเอง

Thoughts on Today's Verse...

Who are you listening to in your life? We can hear all sorts of different voices, but we can follow only one. So who are you going to listen to as you make your decisions about morality, values, ethics, and character? Who has earned the right to be heard regarding life, death, salvation, and sin? God makes it unmistakably clear; we must listen to his Son Jesus!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะสยบเสียงแห่งความสงสัย หลอกลวง และปลุกปั่น ที่อยู่รายล้อมข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของพระเยซู และติดตามพระองค์ และเชื่อฟังพระองค์ในทุกสิ่ง โดยไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะเลือกทำอะไรก็ตาม อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God, please help me silence the voices of doubt, deception, and demagoguery that surround me. Help me hear the voice of Jesus and follow him and obey your will in all things no matter what everyone else around may choose to do. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มาระโก 9:7

ความคิดเห็น