ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องการให้พระวิญญาณที่จะทำงานในตัวเรา เพื่อที่จะทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซู สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ เราจะต้องเปิดใจของเราให้พระประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้าอยากได้ยินคำว่า "สอนให้ข้าพระองค์ทำตามความต้องการของพระองค์" นั่นคือความหมายที่บอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่จะควบคุมชีวิตและจิตใจของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์อย่างแท้จริงในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอละทิ้งความพยายามใดๆ ที่ข้าพระองค์ทำเพื่อจะใช้พระคุณและความเมตตาของพระองค์ เพื่อประโยชน์ของข้าพระองค์เอง ข้าพระองค์ขอมอบจิตใจของข้าพระองค์แด่พระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์ต้องต่อสู้ในช่วงเวลาที่มีความต้องการที่เห็นแก่ตัว และความชั่วร้ายของตัวเองที่ทำให้ข้าพระองค์หลงผิด ขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์เวลาที่ข้าพระองค์มีใจที่เย็นชาและหูหนวก ไม่ฟังพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงครอบครองชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ โดยทางพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า อธิษฐานในพระนามพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น