ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการซ่อมแซมหัวใจมนุษย์ การผ่าตัด การทำบอลลูน การใช้หัวใจเทียม หรือการปลูกถ่ายหัวใจ แล้วถ้าเป็นพระคำของพระเจ้าล่ะ จะเห็นว่า วิธีการต่างๆที่พูดถึงนี้ มันช่วยหัวใจมนุษย์ได้อย่างมากจริงๆ แต่สำหรับพระเจ้า เครื่องมือที่พระองค์ใช้ในการผ่าตัดหัวใจคือพระคำของพระองค์ ใบมีดอันคมกริบนี้สามารถแทงทะลุทั้งจิตและวิญญาณตลอดจนเป็นพระพรฝ่ายร่างกายด้วย แล้วคุณมอบใจของคุณให้กับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน และยอมให้เครื่องมือรักษาอันนี้ของพระองค์สัมผัสจิตใจเรามากน้อยแค่ไหน เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ และฟังคำเทศนา ให้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจ และสามารถเอาสิ่งที่ได้รับการสอนมาไปใช้ในชีวิตจริง มามอบหัวใจให้แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำงานในชีวิตเรากันเถอะ

Thoughts on Today's Verse...

What is the greatest tool to repair the human heart? ...by-pass surgery? ...angioplasty? ...artificial heart? ...transplant? How about the Word of God? You see, while these other techniques can be of great aid to the physical heart of people, God's tool for heart surgery is his Word. This sharp scalpel can reach the soul and spirit as well as being a physical blessing. So how much of your heart are you offering to God, and his powerful heart-healing tool to touch? As you open God's Scripture, as you hear the message of God preached, why not ask for the Holy Spirit's help to help you understand, apply, and put into practice what is being taught? Let's offer our hearts to the Great Physician to do his work in us!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ในเวลาที่ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ ฟังคำเทศนา หรือคำสอนของพระองค์ ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แทงทะลุจิตใจและทำให้สำนึกถึงบาปที่ได้ทำ โปรดสั่งสอนในส่วนที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเพื่อจะได้เติบใหญ่ และโปรดกระตุ้นข้าพเจ้าให้มีกำลังใจที่จะทำตัวเหมือนกับพระเยซูมากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy God, I ask that as I open your Scriptures and hear your Word preached and taught, that the Holy Spirit penetrate my heart and convict me of sin, discomfort me in areas where I need growth, and stir me in areas where I need motivation to be more like Jesus, in whose name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 4:12

ความคิดเห็น