ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าคำพูดเหล่านี้จะพูดกับโยชูวา ตอนที่เขาเข้ามาทำหน้าที่แทนโมเสส ถ้อยคำเหล่านี้ก็ใช้กับเราได้ด้วย ลองใช้เวลาสักครู่และอ่านสดุดีบทที่ 139 ออกมาดังๆ และคุณจะเห็นว่าสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะอยู่กับเรานั้น พระองค์สัญญาไว้กับทุกคนที่ร้องเรียกพระองค์อย่างแท้จริง ลองฟังคำพูดของพระเยซูในมัทธิว 28:18-20 ตอนที่พระองค์สัญญากับลูกศิษย์ของพระองค์ว่า "จะอยู่กับพวกเขาเสมอจนกว่าจะสิ้นยุค" ให้จำสัญญาของพระเจ้าที่ยกจากพระคัมภีร์เดิมมาอวยพรเราในหนังสือฮีบรู 13:5 ที่บอกว่า "เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า เราจะไม่หนีเจ้าไป" ขอให้เข้มแข็งไว้ พระเจ้าพระบิดาผู้เป็นพระผู้เลี้ยงของเราอยู่ใกล้เราเสมอ ถึงแม้บางครั้งจะดูเหมือนห่างไกล ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน พระองค์ก็จะตามไปด้วยและสถิตอยู่กับเรา เราไม่ได้อยู่คนเดียว เราไม่ต้องกลัว อันที่จริงแล้ว แม้แต่ความตายก็ไม่สามารถแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้ (โรม 8:35-39)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดอยู่ใกล้ๆ อย่าให้เป็นแค่คำสัญญา หรือแค่คำพูดว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย แต่ให้ข้าพเจ้ารู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆ ข้าพเจ้าอยากรู้อย่างแน่นอนว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย ตอนที่ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆที่เข้ามาในชีวิต ข้าพเจ้าต้องการความมั่นใจในการช่วยเหลือและความรักที่ยั่งยืนของพระองค์ ตอนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ข้าพเจ้าวางใจในความรักที่ไม่มีวันเลิกลาของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น