ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แม้ว่าคำพูดเหล่านี้จะพูดกับโยชูวา ตอนที่เขาเข้ามาทำหน้าที่แทนโมเสส ถ้อยคำเหล่านี้ก็ยังใช้กับเราได้ด้วย ลองใช้เวลาสักครู่และอ่านสดุดีบทที่ 139 ออกมาดังๆ และคุณจะเห็นว่าสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะอยู่กับเรานั้น พระองค์สัญญาไว้กับทุกคนที่ร้องเรียกพระองค์อย่างแท้จริง ลองฟังคำพูดของพระเยซูในมัทธิว 28:18-20 ตอนที่พระองค์สัญญากับลูกศิษย์ของเขาว่า "จะอยู่กับพวกเขาเสมอจนกว่าจะสิ้นยุค" ให้จำสัญญาของพระเจ้าที่ย้ำจากพระคัมภีร์เดิมในฮีบรู 13:5 ที่บอกว่า "เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้า เราจะไม่หนีเจ้าไป" ขอให้เราเข้มแข็ง พระเจ้า พระบิดาของเรา คนเลี้ยงแกะของเรา จะอยู่ใกล้เราเสมอ ถึงแม้ว่าจะดูไม่เหมือนว่าใกล้ เราไม่สามารถไหนโดยที่ไม่มีพระองค์อยู่ใกล้เราและในตัวเรา เราไม่ได้อยู่คนเดียว เราไม่ต้องกลัว ในความเป็นจริงแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถแยกเราจากความรักของพระองค์ได้ (โรม 8:35-39)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงอยู่ใกล้ ไม่ใช่แค่ตามสัญญาที่พระองค์ให้ไว้ หรือการที่พระองค์อยู่ด้วยจริงๆ แต่ขอให้ข้าพระองค์รู้สึกด้วย ข้าพระองค์ต้องการรู้ว่าพระองค์อยู่ใกล้เมื่อข้าพระองค์ต้องตอบสนองต่อโอกาสต่างๆในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะมั่นใจในการช่วยเหลือและความรักที่ยั่งยืนของพระองค์ ในเวลาที่ต้องเจอกับความยากลำบากในชีวิต ข้าพระองค์วางใจในความรักที่ไม่มีวันล้มเหลวของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น