ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงเวลาของความชั่วร้ายและความทุกข์ยากคนของพระเจ้าไม่ได้มองไปที่ "สัญญาที่ยิ่งใหญ่และมีค่าขององค์พระบิดาเจ้า" พระเจ้ารักษาสัญญาในทุกยุคสมัยอย่างซื่อสัตย์ ความสัตย์ซื่อที่ผ่านมานี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเราสามารถเชื่อถือสัญญาแห่งความรอด ซึ่งวันหนึ่งเราจะได้สัมผัสอย่างเต็มที่กับพระองค์ แม้จะอยู่ในความมืดพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเรา พระองค์เห็นและรู้ว่าเราทำอะไรและเรารู้สึกอย่างไร บ่อยครั้งที่พระเจ้าจะดูว่าเราจะอยู่ในช่วงเวลายากลำบากอย่างไร พระองค์ต้องการให้เราแสดงว่าเราจะซื่อสัตย์ในช่วงเวลาเหล่านี้ พระองค์ต้องการให้เราเห็นว่าเราสามารถวางใจในพระองค์ได้และพระองค์ยังทำงานในโลกของเราและในชีวิตของเรา ดังนั้นขอให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจว่าพระเจ้าที่รักษาอิสราเอลและพระเจ้าที่นำพระสัญญาผ่านมาทางอิสราเอลจะรักษาคุ้มครองและอวยพรเราด้วยเช่นกัน

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้เป็นที่รัก ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์สัตย์ซื่อต่อพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์ ทั้งในเวลาที่ต้องต่อสู้ในความยากลำบาก หรือในเวลาที่มีความชื่นชมยินดี อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น