ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำตัวให้น่านับถือ! ไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือหญิง นี่เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำหรับชีวิตของเรานะครับ! คุณไม่ต้องการให้ชีวิตของคุณสะท้อนลักษณะของพระเจ้า เพราะความเชื่อที่เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการควบคุมตนเอง และการใช้ชีวิตตามสายพระเนตรของพระเจ้าหรือครับ การทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของเรานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเราอุทิศตนที่จะเป็นสิ่งที่พระองค์กำลังพยายามทำงานให้สำเร็จในตัวเรา

Thoughts on Today's Verse...

Worthy of respect! What a goal for our lives whether we are men or women! Don't you want your life to reflect the character of God because our faith expresses itself in a life of self-control and godliness? This work of the Spirit in our lives happens only as we dedicate ourselves to being what he is at work trying to accomplish in us.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดให้กำลังข้าพระองค์ผ่านพระวิญญาณ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีการควบคุมความสนใจ คำพูด ตัวอย่าง และนิสัยของข้าพระองค์ให้ดีขึ้น ขอทรงช่วยข้าพระองค์กำจัดสิ่งที่จะปล้นความร้อนรนในจิตวิญญาณ และอิทธิพลที่ดีของข้าพระองค์ต่อผู้ที่ไม่รู้จักพระเยซู ขอทรงทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์แข็งแกร่งขึ้น เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและความอดทนในความเชื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, please strengthen me through your Spirit so that I may gain better control of my passions, my speech, my example, and my habits. Help me put to death the things that would rob me of my spiritual passion and my influence for good to those who do not know Jesus. Make my faith stronger as I try to lovingly treat others and persevere in faith through difficult times. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ทิตัส 2:2

ความคิดเห็น