ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำตัวให้น่านับถือ! ไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือหญิง นี่เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายสำหรับชีวิตของเรานะครับ! คุณไม่ต้องการให้ชีวิตของคุณสะท้อนลักษณะของพระเจ้า เพราะความเชื่อที่เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการควบคุมตนเอง และการใช้ชีวิตตามสายพระเนตรของพระเจ้าหรือครับ การทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของเรานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อเราอุทิศตนที่จะเป็นสิ่งที่พระองค์กำลังพยายามทำงานให้สำเร็จในตัวเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดให้กำลังข้าพระองค์ผ่านพระวิญญาณ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีการควบคุมความสนใจ คำพูด ตัวอย่าง และนิสัยของข้าพระองค์ให้ดีขึ้น ขอทรงช่วยข้าพระองค์กำจัดสิ่งที่จะปล้นความร้อนรนในจิตวิญญาณ และอิทธิพลที่ดีของข้าพระองค์ต่อผู้ที่ไม่รู้จักพระเยซู ขอทรงทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์แข็งแกร่งขึ้น เมื่อข้าพระองค์พยายามที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและความอดทนในความเชื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น