ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราได้รับการชำระล้างจากการทำผิดบาป ถ้าเราได้ตายกับพระคริสต์ในบัพติศมาแล้ว และได้รับการชำระอย่างละเอียดและสมบูรณ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว เราก็ควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะครับ ให้เราต่อต้านบาปและความชอบของเราที่จะทำบาป ด้วยสุดกำลังของเรา เพราะเรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราไปสู่ความชอบธรรมมากขึ้นกว่าที่เราเคยสามารถมีชีวิตอยู่ของเราเอง ให้เราเริ่มต้นแต่ละวันด้วยการตัดสินใจที่มีสติ ที่จะตายไปต่อบาปในอดีตของเรา และมีชีวิตอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นลักษณะที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รักและเป็นผู้ชอบธรรม พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มั่นคงที่จะอุทิศตนให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ และให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ช่วยให้รอด และองค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น