ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามีความชื่นชมยินดีในองค์เจ้าชีวิต ไม่ใช่ในสิ่งของ เรามีความชื่นชมยินดีที่รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วย รักษา ช่วยปกป้อง และค้ำจุนเราไว้ ทำไมผมจะไม่มีความชื่นชมยินดีล่ะครับ? พระเจ้ารักผมมาก ถึงกับยอมเสียสละสมบัติยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสวรรค์ของพระองค์ เพื่อที่ผมจะได้ร่วมกับพระองค์ในสง่าราศี ผมมีความชื่นชมยินดีเพราะพระคุณของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วยเสมอ และรู้สิ่งที่อยู่ในใจของข้าพระองค์ และห่วงใยข้าพระองค์ในแบบที่ข้าพระองค์ไม่สามารถคาดคิดได้ ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักได้เห็นหน้า และมีส่วนในความชื่นชมยินดีแห่งสวรรค์กับพระองค์ จนกว่าจะถึงวันนั้น ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีอย่างแท้จริง เพราะข้าพระองค์รู้ว่าอนาคตของข้าพระองค์อยู่ในมือของพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น