ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมพระเยซูอยู่ร่วมกับคนบาป ก็เพราะว่าเราต้องการให้พระองค์อยู่ร่วมกับเราที่เป็นคนบาปนั่นเอง ส่วนที่สำคัญที่สุดในความจริงเรื่องนี้คืออะไร การที่พระเยซูต้องการที่จะช่วยเรา หรือว่า การที่เรารู้ตัวว่าเราเต็มไปด้วยความบาป แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พระเยซูอยากที่จะช่วยเรา เพราะถ้าไม่มีพระองค์ การที่เรารู้ตัวว่าเป็นคนบาปก็เพียงแค่นำไปสู่ความสิ้นหวังเท่านั้น แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพระคุณของพระองค์นั้น การเสียสละของพระองค์ก็สูญเปล่า ดังนั้นให้เราสรรเสริญพระเยซู ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เต็มไปด้วยความรักและทรงเสียสละเพื่อเรา รวมทั้งให้เรารู้ตัวว่าเราต้องการความเมตตาและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ทรงเมตตา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ ที่ทรงให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระบิดา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์กำลังต่อสู้กับความบาป ข้าพระองค์อยากให้ความบาปออกไปจากชีวิตให้หมดสิ้น แต่ข้าพระองค์ไม่สามารถพาตัวเองให้หนีพ้นจากเงาและรอยแห่งความบาปได้ด้วยตัวของข้าพระองค์เอง หากไม่มีพระคุณของพระองค์และการเสียสละของพระเยซู ข้าพระองค์ก็ไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้อย่างลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ทำบาป และขอทรงรับการสรรเสริญของข้าพระองค์สำหรับการให้อภัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น