ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตากรุณาของพระเจ้าไม่ได้มีไว้สำหรับเอามาเป็นข้ออ้างในการทำบาปของเรา แต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกขอบพระคุณอย่างซาบซึ้งลึกๆในใจถึงการยกโทษและการอุทิศตนที่จะเปลี่ยนชีวิต โดยการพูดว่า "ไม่" ต่อความชั่วร้ายทั้งปวง แม้ว่าในวัฒนธรรมของเราก็มีความชั่วร้ายต่างๆ อยู่ทั่วไป

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าของพระเยซู พระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาที่มีค่ามากจากพระองค์ และความรักที่สำแดงแก่ข้าพระองค์ในพระเยซู ขอทรงกระตุ้นให้ข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้มุ่งมั่นที่จะพูดว่า"ไม่" ต่อความบาปทั้งหลายที่ทำให้พระผู้ช่วยของข้าพระองค์เจ็บปวดและต้องยอมถ่อมพระองค์ลงเพื่อข้าพระองค์ ขอทรงสร้างวิถีชีวิตที่มีความถูกต้องชอบธรรมในข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์รู้จักการควบคุมตนเองและสะท้อนให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น