ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เราเรียกชื่อของพระเยซูตอนที่รับพิธีจุ่มน้ำและวางใจให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้น เราได้ตายต่อบาปแล้ว ในการตายนี้ เป็นการตายก่อนตายและผ่านพ้นจากความตายมามีชีวิตใหม่ เพราะมีความเชื่อในพระเยซูและในอำนาจของพระเจ้า (ยอห์น 5:24; โคโลสี 2:12) ชีวิตเราได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งพระเยซู และอนาคตอันสดใสของพระองค์ได้กลายเป็นของเราด้วย (โคโลสี 3:1-4) เราไม่ได้อยู่ใต้กฎ แต่อยู่ภายใต้ร่มพระคุณ ให้เราตอบสนองต่อของประทานแห่งพระคุณด้วยความรักและการกระตือรือร้นที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ ให้เราเปิดใจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ได้เปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระเยซู (2 คร. 3:18) เราเป็นลูกๆแห่งพระคุณ เราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป แต่มีอิสระเสรีโดยพระคุณที่จะเป็นคนที่พระเจ้าสร้างให้เป็น - เราเป็นผลงานของพระองค์ (เอเฟซัส 2:1-10) บาปจะไม่เป็นเจ้านายเราอีกต่อไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระบิดา โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ และโปรดสร้างใจของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ ให้มีชีวิตชีวาในความเมตตากรุณาของพระองค์ และตายจากบาปที่เคยผูกมัดข้าพเจ้าไว้ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น