ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เราเรียกชื่อของพระเยซูตอนที่รับพิธีจุ่มน้ำและวางใจให้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั้น เราได้ตายต่อบาปแล้ว ในการตายนี้ เป็นการตายก่อนตายและผ่านพ้นจากความตายมามีชีวิตใหม่ เพราะมีความเชื่อในพระเยซูและในอำนาจของพระเจ้า (ยอห์น 5:24; โคโลสี 2:12) ชีวิตเราได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งพระเยซู และอนาคตอันสดใสของพระองค์ได้กลายเป็นของเราด้วย (โคโลสี 3:1-4) เราไม่ได้อยู่ใต้กฎ แต่อยู่ภายใต้ร่มพระคุณ ให้เราตอบสนองต่อของประทานแห่งพระคุณด้วยความรักและการกระตือรือร้นที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ ให้เราเปิดใจเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ได้เปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระเยซู (2 คร. 3:18) เราเป็นลูกๆแห่งพระคุณ เราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป แต่มีอิสระเสรีโดยพระคุณที่จะเป็นคนที่พระเจ้าสร้างให้เป็น - เราเป็นผลงานของพระองค์ (เอเฟซัส 2:1-10) บาปจะไม่เป็นเจ้านายเราอีกต่อไป

Thoughts on Today's Verse...

As we called on Jesus name in baptism and trusted him to be our Savior, we died to sin. In this death, we die to dying and pass from death to life because of our faith in Jesus and in God's power (John 5:24; Col. 2:12). Our life is joined to Jesus, and his glorious future becomes our own (Col. 3:1-4). We are not under law, but grace. Let's respond to the gift of grace with passion and with zeal to be holy. Let's open ourselves to the transforming work of the Holy Spirit, who changes us to be like Jesus (2 Cor. 3:18). We are grace-children. We are not in bondage to sin, but liberated by grace to be all that God has made us to be — his craftmanship (Eph. 2:1-10). Sin will not be our master!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระบิดา โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ และโปรดสร้างใจของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ ให้มีชีวิตชีวาในความเมตตากรุณาของพระองค์ และตายจากบาปที่เคยผูกมัดข้าพเจ้าไว้ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Purify my heart, dear Lord and Father, and make it new and alive to your grace and dead to the sin that once entangled me. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 6:14

ความคิดเห็น