ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราที่พระเจ้าเรียกเราให้ยอมเสียสละให้ผู้อื่น ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเสียสละของเรา แต่เริ่มด้วยพระพรของพระเจ้า โครงสร้างทางหลักภาษาที่แท้จริงของคำนี้จะแปลถูกต้องมากขึ้นเมื่อทุกคำว่า "ถ้า" เปลี่ยนไปเป็น "ตั้งแต่" เราถูกเรียกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในจิตวิญญาณ และวัตถุประสงค์หลังจากที่ได้รับพระพรเหล่านี้จากการอยู่ในพระเยซู! เราได้รับได้รับกำลังใจเพราะมีส่วนร่วมกับพระคริสต์ หรือเคยได้รับการปลอบใจจากความรักของพระเจ้า หรือเคยสนิทสนมกันในพระวิญญาณ หรือเคยได้รับความเมตตากรุณาและความปรานี ดังนั้นทำไมเราไม่แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับครอบครัวในพระคริสต์ของเราล่ะครับ และหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความสามัคคี

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระองค์อวยพรข้าพระองค์อย่างมากมายในพระเยซู ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์เพื่อจะมองเห็นคนรอบข้างในครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพระองค์ที่ต้องการจะได้รับพระพรแบบเดียวกันนั้นจากข้าพระองค์ อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามของพระเยซู เพราะพระคุณของพระองค์ที่ได้เทลงมาแก่ข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น