ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่พระเจ้าเรียกเราให้ยอมเสียสละให้ผู้อื่น ไม่ได้เริ่มจากการเสียสละของเรา แต่เริ่มด้วยพระพรของพระเจ้า ถ้าดูตามหลักภาษาจริงๆ ข้อความนี้จะแปลถูกต้องมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนคำว่า "ถ้า" เป็นคำว่า "ตั้งแต่" พระเจ้าเรียกเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันในจิตวิญญาณและมีวัตถุประสงค์เดียวกัน หลังจากที่ได้รับพระพรต่างๆ เหล่านี้จากการอยู่ในพระเยซู คือ เราได้รับกำลังใจเพราะมีส่วนร่วมกับพระคริสต์ หรือได้รับการปลอบใจโดยความรักของพระเจ้า หรือมีส่วนในพระวิญญาณ หรือได้รับความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจ ดังนั้นทำไมเราไม่แบ่งปันสิ่งเหล่านี้กับครอบครัวในพระคริสต์ของเราล่ะครับ และหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยความสามัคคี

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม พระองค์อวยพรข้าพระองค์อย่างมากมายในพระเยซู ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์เพื่อจะมองเห็นคนรอบข้างในครอบครัวฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพระองค์ที่ต้องการจะได้รับพระพรแบบเดียวกันนั้นจากข้าพระองค์ อธิษฐานขอบพระคุณในพระนามของพระเยซู เพราะพระคุณของพระองค์ที่ได้เทลงมาแก่ข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น