ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ขนมปังทั้งก้อนฟูได้ คนบาปก็เป็นแบบนั้นกับคนทั้งกลุ่มที่อุทิศตนให้กับพระเจ้าเช่นกัน ดังนั้นให้เรามีปัญญาและยำเกรงพระเจ้า โดยการเชื่อฟังพระองค์และคำสอนของพระองค์ ขอให้เป็นคนที่ชาญฉลาดในวิธีที่เราจัดการกับความบาปและสิ่งล่อใจในชีวิตของเรา ยิ่งไปกว่านั้นให้เราระลึกอยู่เสมอว่าเรากำลังทำสงครามกับความชั่วร้าย แล้วสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้เอาชนะศัตรูของเราแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรายืนหยัดต่อสู้กับการโจมตีของซาตานและต่อต้านการทดลองของซาตานด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในการที่จะมองเห็นแผนการการหลอกลวงของมารซาตาน ในขณะที่ข้าพระองค์พยายามที่จะใช้ชีวิตตามความจริงของพระองค์ และตามลักษณะของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น