ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อไหร่ที่เพื่อนเป็นมากกว่าเพื่อนครับ ก็เมื่อพวกเขามาอยู่รวมกันในพระนามของพระเยซูและพระองค์ก็อยู่กับพวกเขาที่นั่นไง

Thoughts on Today's Verse...

When are friends more than friends? When they gather in the name of Jesus and he meets with them there.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่ได้ส่งพระบุตรลงมา ไม่ใช่แค่เพื่อให้พระองค์มาสั่งสอนตอนที่ยังอยู่ในโลกนี้เท่านั้น แต่มาอวยพรเราด้วยการสถิตอยู่ของพระองค์ตอนเรานมัสการพระองค์ โปรดเปิดใจให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าอยู่รวมกันกับเพื่อนๆ ที่มีความเชื่อเดียวกัน อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for sending your Son, not just to minister on earth during his incarnation, but also to bless us with his presence during our worship. Open my heart to rejoice in his presence as I meet with friends who share my faith. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of มัทธิว 18:20

ความคิดเห็น