ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณปลดปล่อยเราจากกฎแห่งบาปและความตาย แต่อิสรภาพของเราไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับที่จะทำอะไรนอกลู่นอกทางหรือทำตามใจของเรา แต่เราจะใช้เสรีภาพของเราในการไถ่จากความบาป เช่นเดียวกับพระเยซู (ฟิลิปปี 2:5-11) เรามีเสรีภาพในการที่จะช่วยคนอื่นที่ยังคงติดอยู่ในความบาปและมีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับพระเจ้า เราสามารถใช้เสรีภาพของพระวิญญาณที่จะเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์ (2 โครินธ์ 3:17-18) ลองใช้เสรีภาพของเราเพื่อความชื่นชมยินดีและเพื่อเป็นพระพรให้คนอื่นนะครับ

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ องค์เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ที่ให้ข้าพระองค์มีเสรีภาพโดยพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าของขวัญนี้ได้มาในราคาที่สูง มีความอับอาย การทรมาน ความตายและการฝังพระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซู ดังนั้นโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้คนอื่นที่ยังหาการไถ่บาปและเสรีภาพในพระเยซูไม่พบ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น