ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หลายคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของพระเยซู อย่างไรก็ตามคำถามจริงๆคือคุณเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเยซู การที่คุณตัดสินเกี่ยวกับพระบุตรของพระเจ้าหมาถึงทุกอย่างในชีวิตคุณและคนที่คุณมีอิทธิพลด้วย ดังนั้นให้เราฟังคำถามที่พระเยซูถามเหล่าสาวกเหมือนกับว่าพระองค์กำลังถามคุณเช่นกัน "คุณคิดว่าเราเป็นใคร" ผมอธิษฐานที่คำตอบของคุณจะเป็นเหมือนของเปโตร "พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า”

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่บนสวรรค์ ขอบพระคุณสำหรับพระเยซู ผู้เป็นองค์เจ้าชีวิต พระผู้ช่วยให้รอด เป็นเพื่อนของข้าพระองค์ และเป็นพี่ชายในตรอบครัวของพระองค์ด้วย ข้าพระองค์สรรเสริญที่พระองค์ทรงส่งพระเยซูมาเพื่อแสดงความเป็นพระองค์ให้เราได้เห็น และขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่สำแดงผ่านการที่พีะเยซูต้องตายบนไม้กางเขน ข้าพระองค์เขื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ บุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพียงผู้เดียวที่จะนำมาซึ่งอิสรภาพ การไถ่โทษ การชำระ และความรอดที่สมบูรณ์ ขอบพระคุณ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น