ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเราเป็นหลักประกันถึงสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะมาถึง (2 โครินธ์ 1:22; 5:5) พระวิญญาณเป็นผลแรกของสง่าราศีที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้เห็นในเรา ( โรม 8:18) สถานะปัจจุบันของเราเป็นแค่น้ำจิ้มให้เราชิมก่อนที่ของจริงจะมาถึง เราตั้งตาคอยที่จะได้สวมใส่บ้านที่มาจากสวรรค์และได้อยู่กับพระเจ้าที่บ้านนั้น (2 โครินธ์ 5:1-8.)

Thoughts on Today's Verse...

The Holy Spirit, who lives in us, is our guarantee of a greater glory that is to come (cf. 2 Corinthians 1:22; 2 Corinthians 5:5). The Spirit is the firstfruits of that glory that is to be revealed in us (Romans 8:18). Our current state is only a foretaste of what lies ahead for us; we yearn to be clothed with our heavenly dwelling and to be at home with God (2 Corinthians 5:1-8).

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าด้วยของดีมากมาย ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนั้น แต่ในเวลาเดียวกัน พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าก็อยากจะถูกรับมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ในฐานะลูกที่เต็มไปด้วยสง่าราศี ความเจ็บปวดทั้งกายและใจในโลกนี้ ความอ่อนแอของร่างกาย และความหงุดหงิดกับความอ่อนแอต่อความบาป เป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าเฝ้าคอยวันที่พระบุตรของพระองค์จะกลับมาในสง่าราศี จนกว่าจะถึงวันนั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าที่ตอนนี้พยายามจะเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, you have blessed me with so many wonderful blessings. I thank you for each and every one of them. At the same time, dear Father, I do long to be brought into your presence in glory as your child. The pain and heartache of the world, the fragility of my body, and my frustration with my own vulnerability to sin keeps me longing for the day that your Son returns in glory. Until that day, help me as I try to be your holy child. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 8:23

ความคิดเห็น