ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเราเป็นหลักประกันแห่งสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาถึงของเรา (2 โครินธ์ 1:22; 5:5) พระวิญญาณเป็นผลแรกแห่งสง่าราศีที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้เห็นในเรา ( โรม 8:18) สถานะปัจจุบันของเราเป็นเพียงสิ่งที่แสดงให้เห็นล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา เราหวังที่จะอยากจะสวมใส่บ้านที่มาจากสวรรค์ของเราและจะอยู่ที่บ้านกับพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:1-8.)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก พระองค์อวยพรข้าพระองค์อย่างมากมาย ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้น พระบิดา ข้าพระองค์อยากเข้าใกล้พระองค์ในสง่าราศีในฐานะลูกของพระองค์ ความเจ็บปวด และใจที่เจ็บปวดจากในโลกนี้ ความเปราะบางของร่างกายของข้าพระองค์ และความไม่พอใจในความอ่อนแอต่อความบาปของตัวข้าพระองค์เอง เป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้เรารอคอยวันที่พระบุตรจะเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศี และจนกว่าจะถึงวันนั้น ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ในการที่จะเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น