ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาศัยอยู่ในเราเป็นหลักประกันถึงสง่าราศีที่ยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังจะมาถึง (2 โครินธ์ 1:22; 5:5) พระวิญญาณเป็นผลแรกของสง่าราศีที่พระเจ้าจะเปิดเผยให้เห็นในเรา ( โรม 8:18) สถานะปัจจุบันของเราเป็นแค่น้ำจิ้มให้เราชิมก่อนที่ของจริงจะมาถึง เราตั้งตาคอยที่จะได้สวมใส่บ้านที่มาจากสวรรค์และได้อยู่กับพระเจ้าที่บ้านนั้น (2 โครินธ์ 5:1-8.)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าด้วยของดีมากมาย ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนั้น แต่ในเวลาเดียวกัน พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าก็อยากจะถูกรับมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ในฐานะลูกที่เต็มไปด้วยสง่าราศี ความเจ็บปวดทั้งกายและใจในโลกนี้ ความอ่อนแอของร่างกาย และความหงุดหงิดกับความอ่อนแอต่อความบาป เป็นสิ่งที่ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าเฝ้าคอยวันที่พระบุตรของพระองค์จะกลับมาในสง่าราศี จนกว่าจะถึงวันนั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าที่ตอนนี้พยายามจะเป็นลูกที่บริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น