ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การอุทิศตนให้กับพระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันหมายถึงการที่เราต้องยอมสละสิ่งที่เราต้องการ เหมือนอย่างที่พระเยซูทำในสวนเกทเสมนี เราต้องเจอกับกางเขนของตัวเองและเราต้องบอกพระเจ้าว่า "ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์ แต่ขอให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ"

Thoughts on Today's Verse...

Offering ourselves to God isn't easy because it means we must first die to our own selfish will. Like Jesus did in the Garden of Gethsemane, we face our own cross and must cry out, "Not my will, dear Father, but your will be done!"

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ส่งพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ องค์เจ้าชีวิต พระเยซู ข้าพระองค์อยากจะติดตามพระองค์ ข้าพระองค์ไม่อยากรักพระองค์เพียงครึ่งๆกลางๆ หรือเป็นคนที่แกล้งทำว่าเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ ข้าพระองค์อยากให้คนอื่นเห็นชีวิตของพระองค์ในตัวของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งใดในใจของข้าพระองค์ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือนิสัยใดของข้าพระองค์ที่จะต้องแก้ไขโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อข้าพระองค์จะสะท้อนให้คนรอบข้างเห็นถึงลักษณะที่มีสง่าราศีและเต็มไปด้วยความเมตตาของพระองค์มากขึ้น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Dear Father, thank you for sending Jesus as my Savior. Lord Jesus, I want to follow you. I don't want it to be half-hearted or hypocritical. I want your life to be seen in me. So please, gently show me the areas where my heart needs to be softened and my character needs to be shaped by the Spirit so that I can more perfectly reflect your glory, grace, and character to those around me. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ลูกา 9:23

ความคิดเห็น